Zakúpením tohto produktu pomáhate deťom so SVALOVOU DYSTROFIOU sumou 50 centov/ks.
Radi by ste pomáhali s nami? Viac informácií tu.


Reklamačný poriadok internetového obchodu Supermasky.sk

 

Reklamačný poriadok upravujúci podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom /  kupujúcim (ďalej len "RP")

   

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode supermasky.sk je Confidia s.r.o., A. Sládkoviča  1703/8, 903 01 Senec 

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle  elektronický formulár s objednávkou. 

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri  vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo  zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá  náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

   

Postup vybavovania reklamácií

 

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Confidia s.r.o.,  a ktorého  reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

Na tovar zakúpený z výpredaja (kostýmy z požičovne, použité kostýmy) nie je možné uplatniť reklamáciu.  Kostýmy sú použité, ale v dobrom stave. Prípadný nedostatok je uvedený v popise v detaile produktu.

 

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Confidia s.r.o.  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra  (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

-  či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar  nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)

- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením  tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa  rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol  vyrobený).

 

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
- kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
- predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
- komu je reklamácia adresovaná,
- dátum podania reklamácie,
- podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

 

3. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

 

4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Confidia s.r.o.
A. Sládkoviča 1703/8
903 01 Senec
tel.: 0905 473 256
info@supermasky.sk 
 

Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na  ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

 

5. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto  Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi  prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov  platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

 

6. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a  podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke  aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

   

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez  predchádzajúceho upozornenia.